Suzuki metoodika põhimõtted

 • varane algus – lapsele muusika- ja armastusrikka keskkonna loomine võimalikult varakult ja pilliõppe alustamine soovituslikult 3-5 aastaselt;
 • õppimine kuulmise kaudu – alguses õpitakse lugusid kuulmise järgi, hiljem jääb lugude omandamisel kuulamisele oluline roll noodikirja kõrval;
 • kõik võivad õppida – enamus inimesi on võimelised mängima mingit muusikainstrumenti, olulise tähtsusega on julgustus oma võimed välja arendada;
 • lapsevanemate roll – õpetamise juhatab sisse lapsevanemate kursus, mille käigus omandab lapsevanem elementaarse pillimängu oskuse. Lapsevanem võtab osa tundidest ja jääb lapse toetajaks ning abistajaks kogu õppeprotsessi jooksul;
 • individuaaltunnid – iga õpilane saab ühe individuaaltunni nädalas;
 • grupitunnid – koosmängimine on oluline osa õppeprotsessist. Eesmärgiks on vähemalt kaks grupitundi kuus;
 • kontserdid – õpilastele antakse võimalus esineda publikule niipea kui võimalik kas koduses keskkonnas, grupitunnis või suuremal kontserdil;
 • repertuaar – kõik palad Suzuki repertuaaris on metoodiliselt järjestatud ja ühtegi lugu ei jäeta vahele. Vastavalt saavutatud oskustele ja mänguvõimetele mängitakse lisaks ka muud repertuaari;
 • mälutreening ja kordamine – Suzuki repertuaari palad õpitakse ja esitatakse peast, kõiki palu korratakse aeg-ajalt;
 • toon – õpetamisel jälgitakse pidevalt tooni tekitamist ja kõla kvaliteeti;
 • noodiõppimine – lapsele õpetatakse noodilugemist siis, kui laps on võimeline õppima sümboleid ja on saavutanud teatud pillimängu oskused;

Suzuki metoodika õpetamine

 • Suzuki metoodika õpetuse autentsus ja kvaliteet on rahvusvahelisete ja kohalike Suzuki ühingute töös väga oluliseks aspektiks. Selle tagamiseks on loodud rahvusvaheline koolitussüsteem.
 • Suzuki metoodika järgi võivad õpetada ainult rahvusvaheliselt tunnustatud suzukiõpetajad tasemeni, milles nad on sooritanud eksami ja omavad sellekohast tunnistust.
  • tase 1 – Suzuki vihik 1
  • tase 2 – Suzuki vihik 1-3
  • tase 3 – Suzuki vihik 1-5
  • tase 4 – Suzuki vihik 1-7
  • tase 5 – Suzuki vihik 1-10
  • õpetajate õpetaja – rahvusvaheline suzukiõpetajate koolitus ja eksamineerimine

  ESA Teacher Training and Examination Manual

 • Autorikaitse
  • Suzuki meetod™on rahvusvaheliselt registreeritud kaubamärk ja selle kasutamise ainuõigus kuulub igal maal kohalikule Suzuki ühingule.
  • Kõik rahvuslikud ühingud, kohalikud Suzuki grupid ja suzukiõpetajad peaksid tähele panema, et nende õigus kasutada terminit Suzuki meetod ja Suzuki nime muusikapedagoogika kontekstis on otseselt seotud nende kuuluvusega Euroopa Suzuki Ühingusse kohaliku Suzuki Ühingu kaudu.

Eesti Suzuki Ühingu põhikiri