Suzuki metoodika põhimõtted

 • varane algus – lapsele muusika- ja armastusrikka keskkonna loomine võimalikult varakult ja pilliõppe alustamine soovituslikult 3-5 aastaselt
 • õppimine kuulmise kaudu – alguses õpitakse lugusid kuulmise järgi, hiljem jääb lugude omandamisel kuulamisele oluline roll noodikirja kõrval
 • kõik võivad õppida – enamus inimesi on võimelised mängima mingit muusikainstrumenti, olulise tähtsusega on julgustus oma võimed välja arendada
 • lapsevanemate roll – õpetamise juhatab sisse lapsevanemate kursus, mille käigus omandab lapsevanem elementaarse pillimängu oskuse; lapsevanem võtab osa tundidest ja jääb lapse toetajaks ning abistajaks kogu õppeprotsessi jooksul
 • individuaaltunnid – iga õpilane saab ühe individuaaltunni nädalas
 • grupitunnid – koosmängimine on oluline osa õppeprotsessist. Eesmärgiks on vähemalt kaks grupitundi kuus
 • kontserdid – õpilastele antakse võimalus esineda publikule niipea kui võimalik kas koduses keskkonnas, grupitunnis või suuremal kontserdil
 • repertuaar – kõik palad Suzuki repertuaaris on metoodiliselt järjestatud ja ühtegi lugu ei jäeta vahele. Vastavalt saavutatud oskustele ja mänguvõimetele mängitakse lisaks ka muud repertuaari
 • mälutreening ja kordamine – Suzuki repertuaari palad õpitakse ja esitatakse peast, kõiki palu korratakse aeg-ajalt
 • toon – õpetamisel jälgitakse pidevalt tooni tekitamist ja kõla kvaliteeti
 • noodiõppimine – lapsele õpetatakse noodilugemist siis, kui laps on võimeline õppima sümboleid ja on saavutanud teatud pillimängu oskused